ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 (ทุกรอบ) และ นักเรียนแทรกชั้น ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง: ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาต้องนำหลักฐาน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา) ฉบับจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 ให้กับสถานศึกษาใหม่ หากนักเรียนไม่นำมาให้ ถือว่าการรับผู้เรียนนั้นเป็น "โมฆะ" ดังนั้นเมื่อได้รับเอกสารจบหลักสูตรแล้ว ให้ผู้ปกครองส่ง สำเนาเอกสาร ปพ.1 (หน้า-หลัง) จากโรงเรียนเดิม มามอบให้กับงานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ:
  1. นักเรียนที่จบจาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ไม่ต้องส่ง เอกสาร ปพ.1 ดังกล่าว
  2. นักเรียนที่แทรกชั้นต้องไปลาออก จากโรงเรียนเดิม แล้วนำเอกสาร ปพ.1 ฉบับลาออก มามอบให้กับงานทะเบียนวัดผล ตามวัน และเวลาดังกล่าว