ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ทุกรอบ
คำชี้แจง:
  1. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาต้องนำหลักฐาน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ฉบับจบหลักสูตร ม.3 ให้กับสถานศึกษาใหม่ หากนักเรียนไม่นำมาให้ ถือว่าการรับผู้เรียนนั้นจะเป็น "โมฆะ" ดังนั้นเมื่อได้รับเอกสารจบหลักสูตรแล้ว ให้ผู้ปกครองส่ง สำเนาเอกสาร ปพ.1 (หน้า-หลัง) จากโรงเรียนเดิม มามอบให้กับงานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562
  2. สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เรียนต่อชั้น ม.4 ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียนเดิม
  3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ ได้ที่ pimlapas@montfort.ac.th