หลักสูตร/แผนการเรียน
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไป โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียนที่เปิดรับในรอบนี้ ได้แก่
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) :
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตร English Programme
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.5) :
 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ (Enhancing Program)
 • ศิลป์-คำนวณ
 • ศิลป์-ภาษาจีน
 • ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 • ศิลป์-ดนตรี
 • English Programme (วิทยาศาสตร์)
 • English Programme (ศิลป์-ธุรกิจ)
หมายเหตุ: ผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.5 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตร English Programme ต้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ตรงตามแผนการเรียนที่จะสมัครสอบเท่านั้น
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
ทุกแผนการเรียน:
 • รับสมัคร
  ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2561
                ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
  ช่วงที่ 2: ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561
                ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 • ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  - เว็บไซต์โรงเรียน: www.montfort.ac.th
  - สำนักผู้อำนวยการ โทร. 053-245570-5 ต่อ 310, 510, 0
เอกสารที่ต้องนำมายื่น
  ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
 • เอกสารแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายสีชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 รูป
 • หลักฐานแสดงสถานะผู้ปกครอง
  (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งสถานะผู้ปกครอง...)
 • แบบแสดงความจำนงเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ Enhancing Program

  หมายเหตุ: เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ Enhancing Program เท่านั้น
สำหรับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ ท่านสามารถศึกษาได้จากคู่มือการรับสมัคร รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยนำเอกสารหลักฐานเหล่านั้น มายื่นที่ "สำนักผู้อำนวยการ" ในวันที่ยื่นใบสมัคร
ขั้นตอนการรับสมัคร
  คำชี้แจง: ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบภายหลังว่า ข้อมูลหรือคุณสมบัติของผู้สมัครที่กรอกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ได้ประกาศการรับสมัครไว้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

  ขั้นตอนการรับสมัคร :
 • Download และศึกษาคู่มือการรับสมัคร
 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ที่เมนู "กรอกใบสมัคร" โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่แต่ละแผนการเรียนที่ตนเองสมัครได้กำหนดไว้ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลที่กรอกลงในระบบ พร้อมกับ Print ใบสมัครสอบออกมา
 • นำใบสมัครสอบที่ Print ออกมา ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามช่องทางต่างๆ ที่โรงเรียนกำหนดไว้ในใบสมัคร
 • สำหรับกรณีชำระค่าสมัครสอบผ่านระบบ QR Payment (สแกน QR Code เพื่อชำระเงินฯ) หลังจากดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ Print สลิป (หลักฐานการชำระเงินสำเร็จ) ที่ถูกบันทึกหน้าจอ (Capture) ไว้ออกมา เพื่อนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 • ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง เพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ที่ สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตามวันที่กำหนด ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น. (วันจันทร์ - ศุกร์, ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)