หลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้น ม. 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไป โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียนที่เปิดรับในรอบนี้ ได้แก่
 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ (Enhancing Program)
 • ศิลป์-คำนวณ
 • ศิลป์-ภาษาจีน
 • ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 • ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
 • ศิลป์-ดนตรี
 • English Programme (วิทยาศาสตร์)
 • English Programme (ศิลป์-ธุรกิจ)
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
ทุกแผนการเรียน:
 • รับสมัคร :
        ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :
        วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
        เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • สอบคัดเลือก :
        วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
 • ประกาศผลสอบ :
        วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
        เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 • ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  - สำนักผู้อำนวยการ โทร. 053-245570-5 ต่อ 102, 111, 310
  - เว็บไซต์โรงเรียน: www.montfort.ac.th
เอกสารที่ต้องนำมายื่น
  ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.2
 • รูปถ่ายสี ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • หลักฐานแสดงสถานะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ถ้ามี)
 • แบบแสดงความจำนงเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ Enhancing Program
  (เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ Enhancing Program เท่านั้น)

 • หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ในระดับจังหวัด ภาค ประเทศ และนานาชาติ ตลอดจนนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ สามารถยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ได้ที่ห้องสมุดกลาง อาคารแอมบรอสิโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเวลา 10.00 น. ในวันที่มีการสอบข้อเขียน
ขั้นตอนการรับสมัคร
  สามารถเลือกและสมัครได้เพียง 1 แผนการเรียน เท่านั้น โดยหลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแผนการเรียนในทุกกรณี

  คำชี้แจง: ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบภายหลังว่า ข้อมูลหรือคุณสมบัติของผู้สมัครที่กรอกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ได้ประกาศการรับสมัครไว้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

  ขั้นตอนการรับสมัคร :
 • Download และศึกษาคู่มือการรับสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.montfort.ac.th
 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ที่เมนู "กรอกใบสมัคร" โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแผนการเรียนที่สมัครได้กำหนดไว้ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลที่กรอกลงในระบบ พร้อมกับ Print ใบสมัครสอบออกมา
 • ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง เพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตามวันที่กำหนด ในเวลาทำการ 8.30 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์, ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ให้ผู้ปกครองชำระเงินค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ที่ห้องการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
 • ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานการชำระเงิน มายื่นที่ห้องสำนักผู้อำนวยการฯ เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ