หลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไป โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียนที่เปิดรับในรอบนี้ (Gifted รอบที่ 2) ได้แก่
 • ม.1 : Gifted วิทย์-คณิต
 • ม.1 : Gifted ภาษาอังกฤษ
 • ม.4 : Gifted คณิตศาสตร์
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
ทุกแผนการเรียน:
 • รับสมัคร :
        ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
        ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :
        วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
        เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • สอบคัดเลือก :
        วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผลสอบ :
        วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
        เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 • ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  - สำนักผู้อำนวยการ โทร. 053-245570-5 ต่อ 102, 111, 310
  - เว็บไซต์โรงเรียน: www.montfort.ac.th
เอกสารที่ต้องนำมายื่น
  ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • Gifted ม.1 : ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.5 (ปพ.1 หรือ สมุดพก ป.4 – ป.5) และสำเนาผลการแข่งขันระดับประเทศ (ถ้ามี)
 • Gifted ม.4 : ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.2 (ปพ.1 หรือ สมุดพก ม.1 – ม.2) และสำเนาผลการแข่งขันระดับประเทศ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 • หลักฐานแสดงสถานะผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ถ้ามี)
ขั้นตอนการรับสมัคร
  สามารถเลือกและสมัครได้เพียง 1 แผนการเรียน เท่านั้น โดยหลังจากชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแผนการเรียนในทุกกรณี

  คำชี้แจง: ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบภายหลังว่า ข้อมูลหรือคุณสมบัติของผู้สมัครที่กรอกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ได้ประกาศการรับสมัครไว้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

  ขั้นตอนการรับสมัคร :
 • Download และศึกษาคู่มือการรับสมัครที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.montfort.ac.th
 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ที่เมนู "กรอกใบสมัคร" โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแผนการเรียนที่สมัครได้กำหนดไว้ แล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลที่กรอกลงในระบบ พร้อมกับ Print ใบสมัครสอบออกมา
 • ให้ผู้ปกครองมายื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง เพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ที่ห้องสำนักผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตามวันที่กำหนด ในเวลาทำการ 8.30 - 16.00 น. (วันจันทร์ - ศุกร์, ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ให้ผู้ปกครองชำระเงินค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ห้องการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
 • ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานการชำระเงิน มายื่นที่ห้องสำนักผู้อำนวยการฯ เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ