หลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการที่เปิดรับในรอบนี้ ได้แก่
 • โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100% ม.1 และ ม.4
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ม.1 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ม.4 ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม
กำหนดการรับสมัครนักเรียน
โครงการทุนเรียนดี ฟรี 100% ม.1 และ ม.4:
 • รับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (Gifted) ม.1 และ ม.4:
 • รับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 • ศึกษารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  - เว็บไซต์โรงเรียน: www.montfort.ac.th
  - สำนักผู้อำนวยการ โทร. 053-245570-5 ต่อ 310, 111
เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
 • รูปถ่ายสีชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลจากเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • เอกสารและหลักฐานอื่นๆ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือการรับสมัคร รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการรับสมัคร
  คำชี้แจง: ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง หากตรวจพบภายหลังว่า ข้อมูลหรือคุณสมบัติของผู้สมัครที่กรอกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ได้ประกาศการรับสมัครไว้ ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี

  ขั้นตอนการรับสมัคร (ภาพประกอบ):
 • Download และศึกษาคู่มือการรับสมัครที่อยู่ด้านล่างนี้
 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์นี้ ที่เมนู "กรอกใบสมัคร" โดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องแล้วกดปุ่ม "ตกลง" เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูลที่กรอกลงในระบบ พร้อมกับ Print ใบสมัครสอบออกมา
 • นำใบสมัครสอบที่ Print ออกมา ไปยื่นชำระเงินค่าสมัครสอบ คนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ที่ธนาคารตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ในใบสมัคร
 • ยื่นใบสมัครที่ผ่านการชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุในคู่มือการรับสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด ที่สำนักผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์, ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)