ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนทั่วไป โดยมีหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับในรอบนี้ ได้แก่

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนของแต่ละหลักสูตร/แผนการเรียน/โครงการ ที่เปิดรับ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ โทร. 0 5324 5570-5 ต่อ 102, 111, 310