นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

นโยบายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
 2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European
  Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF
  Standard, JLPT Standard, etc.
 5. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง
 6. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร
  เป็นภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างขวัญและกำลังใจ
 7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา
  สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
 8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ
  การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
 9. จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และ
  องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

5 เมษายน 2561