ระบบสืบค้นห้องเรียน
ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เลขประจำตัวนักเรียน

ฝ่ายวิชาการขอประกาศห้องเรียนสำหรับเรียนโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2562

หมายเหตุ:

  1. ให้ตรวจสอบ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง แจ้งข้อมูลได้ที่ pimlapas@montfort.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
  2. นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (ต่างโรงเรียน) ต้องนำหลักฐาน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ฉบับจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ม.3 จากโรงเรียนเดิมมามอบให้กับงานทะเบียนวัดผล ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2562
  3. นักเรียนที่แทรกชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ต้องไปลาออก จากโรงเรียนเดิม แล้วนำเอกสาร ปพ.1 ฉบับลาออก มามอบให้กับงานทะเบียนวัดผล ตามวัน และเวลาดังกล่าว
  4. นักเรียน ที่จบจาก มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ไม่ต้องส่ง เอกสาร ปพ.1 ดังกล่าว