ระบบสืบค้นห้องเรียน
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

เลขประจำตัวนักเรียน

หมายเหตุ: สำหรับรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 - 1/9 และ ม.4/4 - ม.4/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ถูกจัดทำในรูปแบบของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

 1. ) นำคะแนนมาจัดเรียงห้องใหม่ 2 ส่วน คือ
  1. ) คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 เก็บ 30 เปอร์เซ็นต์
  2. ) คะแนน Summer ปีการศึกษา 2560 เก็บ 70 เปอร์เซ็นต์
   1. ) ระดับชั้น ม.1 เก็บจากคะแนนสอบ Summer (24 เมษายน 2560) จำนวน 6 วิชา คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์ IE , วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, วิทยาศาสตร์ IE, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
   2. ) ระดับชั้น ม.4 เก็บจากคะแนนสอบ Summer (24 - 25 เมษายน 2560) จำนวน 7 วิชา คือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์เพิ่มเติม, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 2. ) นำคะแนนในข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันเป็น 100 คะแนน แล้วเรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับ
 3. ) กรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ ภายในสัปดาห์แรกของปีการศึกษา 2561 นับตั้งแต่เปิดเรียน (15 – 18 พฤษภาคม 2561) หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง